Gudstjeneste 5.mars

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol.2;14

Forrige gudstjeneste talte Eddie om Guds tilgivelse. Denne søndagen fulgte han opp med det å tilgi hverandre. Med utgangspunkt i Mat.6;14-15 kan man tenke at det er umulig å etterleve Jesu ord om tilgivelse.
14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort
Hvordan kan vi selv bli tilgitt hvis vi kommer til kort med å tilgi andre? På en fantastisk måte belyste Eddie flere spekter i Guds ord rundt temaet. Lytt til prekenen som har overskriften «Tilgi de andre».

ss


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 19.februar

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

Vi klarer ikke alltid å leve et liv som ærer Gud. Selv om vi prøver å leve nært Jesus, så vil vi ta avgjørelser gjennom livet som ikke er etter Guds ord. Derfor trenger vi å leve i Guds tilgivelse. 1.Johannes 1;9 sier – Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
Med utgangspunkt i Ap.gj.8;9-25 talt Eddie over akkurat dette temaet «Guds tilgivelse». Hele prekenen finner du under «Taler».

Hos Jesus er det alltid tilgivelse og nåde å få!

h

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 29.1

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

Agnete talte i dag, med utgangspunkt i 1.Kongebok 18. Historien om profeten Elia og møte med Baalprofetene på Karmelfjellet er en mektig historie om Guds inngripen. Men selv om Elia fikk denne store opplevelsen med Gud, så rømte han ut i ørkenen da han senere ble truet på livet. Der møtte Gud Elia og sørget for at han fikk mat og drikke. 

Historiene i bibelen handler ikke om oss men om Jesus. Han er oppfyllelsen av historiene vi har i Det gamle testamentet, ikke jeg eller du. Jesus er vår tilflukt, vår daglige sereptakrukke.Han møter oss hver dag og dekker våre behov. 

Hele prekenen finner du under «Taler».

tt

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 15.januar

Kast alle bekymringer på Han for Han har omsorg for dere. 1.Peter 5;7

De siste søndagene har Jesu gjenkomst vært et underliggende tema, så også i dagens preken med overskriften«Lys over regnskapet».
2.Kor.5;10 sier at alle skal frem for Kristi domstol å gjøre opp regnskap for livet som er levd. Bibelen er også klar på at det ikke er gjennom egne gjerninger vi dømmes rettferdig, men gjennom troen på Jesus alene.
Å leve gudfryktig handler ikke om å være prektig å «få det til», men om å forstå at vi er avhengig av Guds nåde og tilgivelse. Vi bedrar oss selv hvis vi tror at vi gjennom gode gjerninger og et «prektig» liv, blir rettferdiggjort.
Rom.5;1 sier: Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 

Du finner hele prekenen under «Taler». Torsdag 19.januar er du velkommen til kirka for å delta i samtale rundt dagens preken.

ff

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 8.januar

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29;11

En årlig spørreundersøkelse de siste 10 årene i 36 land, forteller at det nå er over 50 % som ikke ser lyst på fremtiden. (Undersøkelsen i sin helhet finner du på ipsos.com)
Ett av spørsmålene som blir tatt opp i dagens preken er: Hva tenker vi som tror? I Matt. 24;3-14 sier Jesus blant annet: «Se til at ingen fører dere vill». Det vi trenger å løfte frem i 2023 er at Jesus er den samme i går og i dag og til Han kommer igjen. Å holde seg nær til Jesus gir fremtid og håp.

Lytt til prekenen som hadde overskriften «Bare hos Jesus».

Torsdag 12.1 samles vi i kirka for å samtale rundt dagens prekentema. Du er hjertelig velkommen:-)

ee

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 18.desember

Du fastsatte alle grenser på jorden, sommer og vinter er det du som har skapt. Salme 74;17

Dagens preken hadde overskriften «Josefs valg». Tenk deg situasjon Josef var i da Maria fortalte at hun var gravid, og om sitt englebesøk. Lytt til dagens preken om valget Josef gjorde da, og også de valg han tok i ettertid.
Matt.7;24-27

Gud; la oss være et folk som gjenkjenner når du taler, og har mot til å gjøre det du ber oss om.

kk

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 11.desember

…og hun talte om barnet for alle i Jerusalem som ventet på at Herren skulle komme og sette dem fri. Luk.2;38

Tema for dagens preken var «Høre og gjøre». Utgangspunktet var Luk.1;57-66, der engelen talte til Sakkarja om at Elisabeth skulle få en sønn. Han tvilte, og Sakkarja ble stum? For at han ikke skulle tale tvil mens de ventet?
Ved å gi gutten navnet Johannes, som var engelens befaling, erkjente Sakkarja Guds inngripen og han fikk talens bruk tilbake.
Vi har en egen oppfatning av hva som er mulig og hva som er umulig. De ord vi taler skaper noe, Salomos ord.18;20-21.
I Ap.gj.3;1.10 leser vi om møte mellom den lamme, Peter og Johannes. Peter holdt fast på det han visste om Jesus; at ingenting var umulig for Ham. Han reagerte ikke ut i fra egen fortreffelighet. Dermed ble det umulige mulig.
Gud kan tale i dagligdagse ting som er til det beste for oss, men kanskje ser vi for smått på det og går glipp av velsignelser. Vi må lære oss å lytte og reagere.
Last ned prekenen og lytt til den:)

tt

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 13.november

Min nåde er nok for deg. 2.Kor.12;9

– Du dekker bord for meg like for mine fiender – Med utgangspungt i denne setningen i Salme 23.talte Magritt rett til hjerte på de som var tilstede på dagens gudstjeneste.
Gud er ikke redd for å komme nær verden slik den er i dag. Han vil møte oss i det dypeste mørke.
Peter var nær ved å takke nei til det Jesus ville gi han, hele tre ganger. Les Luk.5;fra vers 1. Joh.13;4 og Joh.21.Jesus kom helt nær Peter sitt svik, ikke for å refse men for å frelse.
Herren ønsker å dekke bord for oss der vi er i livet som mennesker, med alt hva det er.

Lytt til prekenen. Du finner den under «Taler».

m

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 6.november

Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer.
           Herre, du berger både mennesker og dyr.
Salme 36;7

I den siste tiden, i kjølevannet av mistanke om spionasje, har det kommet uttalelser fra profilerte politikere både lokalt og nasjonalt, at krigen kommer nærmere og at forsvaret har høynet beredskapen. Slike nyheter kan være med på å spre frykt og det gjør noe med tankene våre.
Hva slags hilsen har Gud å si til oss midt i en urolig verden?
En hilsen som Gud ofte gir sine barn, gjennom profeter, engler og Jesus, er FRYKT IKKE!
Det du er redd for er kanskje fortsatt der, men du er ikke alene. Den allmektige Gud kan føre deg trygt igjennom. Gud verner de som setter sin lit til Ham.
Lytt til denne prekenen, det er tanker til trøst i en spesiell tid.

bb

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 23.oktober

For dette er Herrens befaling til oss:
           Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
           for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»
Ap.gj.13;47

r

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir
Disse ordene i Rom 15;4 dannet bakgrunn for dagen preken som hadde overskrift –
«Skriftenes lærdom».
Husk viktige hendelser i livet med Gud, så du ikke glemmer hva Han har gjort. Fortell det videre, både som en påminnelse og som håp til andre om hva Gud kan gjøre.

Du finner prekenen under «Taler»


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar